Avui, PLE MUNICIPAL

Avui, 27 de juny del 2012, hi ha convocat Ple Municipal a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a 2/4 de 8 del vespre.

L’ordre del dia previst, que és bastant llarg, és el següent:

1. Aprovació de les actes anteriors.

2. Aprovació del padró d’habitants a 1/1/2012.

3. Anul·lació obligacions contretes per error.

4. Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors.

5. Aprovació reconeixement de crèdit. (Segueix…)

6. Aprovació expedient de modificació de crèdit 1/2012.

7. Aprovació compte general exercici 2011.

8. Requeriment a BTA Insurance Joint Stock Company del pagament de la indemnització amb càrrec a l’assegurança de caució.

9. Aprovació modificació de la plantilla de personal 2012.

10. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic en el sector de sòl no urbanitzable del “Rec Merdinyol” per destinar-lo a equipament.

11. Aprovació conveni urbanístic cessió “Cal Bernat”.

12. Aprovació inicial projecte d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística UA7 i obres complementàries de necessària execució a l’àmbit del PP2.

13. Aprovació del Pla d’emergència de l’Escola Bressol Municipal.

14. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

15. Donar compte de les Juntes de Govern.

16. Mocions.

17. Informacions, precs i preguntes.

 

Les mocions – propostes d’acord presentades i que se sotmetran a debat són:

– Presentada conjuntament per CiU i ERC:

1-      Moció per l’aprovació de Polítiques actives per a les persones amb discapacitat.

– Presentades pel grup d’ERC:

1-      Moció en defensa d’un sistema públic de salut gratuït per a tothom.

2-      Moció per a retirar honors al rei.

3-      Moció en defensa dels afectats per a la contractació de participacions preferents.

4-      Moció en favor de l’acompliment dels acords del ple del Parlament de Catalunya sobre el món agrari.

5-      Moció en suport al moviment #novullpagar.

 

A més, farem un seguit de preguntes d’actualitat. El torn, està obert també al públic, així que tothom pot participar-hi.

 

1 comentari

Deixa un comentari

El teu email no serà publicat

*

*